Tu jesteś: Strona główna Rekomendacje wnioski i zalecenia

Komentarz i rekomendacje Polskiej grupy Roboczej ds. Rekomendacji


Komitet naukowy:
Dr med. Maciej Śmietański, Puck – koordynator prac Grupy
Dr med. Andrzej Chrościcki – Lublin
Prof. Stanisław Dąbrowiecki – Bydgoszcz
Dr med. Jerzy Fridiger – Kraków
Dr hab. med. Andrzej Matyja – Kraków
Dr med. Maciej Michalik - Wejherowo
Dr med. Kryspin Mitura - Siedlce
Dr med. Rafał Solecki – Kraków
Dr med. Piotr Trojanowski – Warszawa
Prof. Tadeusz Wróblewski - Warszawa

W poszukiwaniu publikacji zawierających słowa kluczowe: przepuklina pachwiny, przepuklina pachwinowa dokonano analizy bazy danych SOWA za lata 1990-2008.

Wnioski:

Modyfikacja techniki operacyjnej przy zastosowaniu siatki lekkiej nie powoduje znamiennego wzrostu ryzyka nawrotu przepukliny. [Poziom 1B]

W warunkach szpitali polskich stosowanie profilaktyki antybiotykowej zmniejsza ryzyko infekcji rany operacyjnej w otwartych plastykach przepuklin. [Poziom 3]

Metoda Valentiego wykazuje podobną skuteczność w leczeniu przepuklin pachwiny co metoda Lichtensteina z zastrzeżeniem krótkiego okresu obserwacji i małej liczebności badanych grup. [Poziom 3]

Metoda Desardy wykazuje podobną skuteczność w leczeniu przepuklin pachwiny co metoda Lichtensteina u chorych z zachowanym rozcięgnem mięśnia skośnego brzucha z zastrzeżeniem krótkiego okresu obserwacji i małej liczebności badanych grup. [Poziom 3]

Rozpowszechnienie metod endoskopowych w Polsce jest niewielkie z uwagi głównie na brak refundacji procedury ze strony NFZ, ale także wystarczającej ilości ośrodków mogących prowadzić szkolenia w tym zakresie. [Poziom 4]

Wyniki prac opublikowanych w piśmiennictwie polskim nie zmieniają zaleceń opublikowanych w wytycznych EHS. [Poziom 4]

Zalecenia:

Zastosowanie siatki lekkiej powinno być rozważone w każdym przypadku pierwotnej plastyki pachwiny. [Stopień A]

Użycie profilaktyki antybiotykowej powinno być rozważone w warunkach oddziałów ogólnochirurgicznych w Polsce. [Stopień C]

Inne niż Lichtenstein otwarte techniki (Valenti, Desarda) mogą być rozważane jako alternatywne w leczeniu przepuklin pachwiny (z uwzględnieniem, że jedynie wyniki obserwacji w krótkim okresie są opisane w pracach naukowych i/lub dla wybranych grup chorych). [Stopień C]

Rekomenduje się stosowanie wytycznych EHS w Polsce. [Stopień D]

Z uwagi na niewielką ilość ośrodków stosujących leczenie endoskopowe należy pomimo rekomendacji stosować te metody wyłącznie w przypadku dostępności doświadczonego zespółu operacyjnego. [Stopień D]

Rolą Towarzystw Naukowych i Zespołu Konsultantów jest tworzenie warunków dla szkolenia i rozwoju metod endoskopowych w Polsce. [Stopień D]

Komentarz:

Plastyki przepuklin pachwiny w Polsce są najczęściej wykonywanym planowym zabiegiem chirurgii ogólnej a ich szacunkowa liczba wynosi ponad 60 000 rocznie. Wg danych NFZ jedynie niecałe 60% tych operacji wykonywanych jest z użyciem siatki.

W ostatnich 20 latach w Polsce opublikowano również ponad 300 prac, rozpraw doktorskich i komunikatów zjazdowych dotyczących przepuklin pachwiny. Niestety większość z nich ma niską wartość merytoryczną z uwagi na przyjęte metody doboru chorych i opracowanie statystyczne. Z prac mogących mieć wpływ na zapisy Wytycznych EHS jedynie kilka dokonuje istotnych odkryć naukowych. W większości pozostałe prace potwierdzają wnioski płynące ze wytycznych EHS.

Znamiennym jest zaobserwowanie niższego odsetku zakażeń rany pooperacyjnej po zastosowaniu jednej dawki cefalosporyny przed zabiegiem operacyjnym. Obserwowano spadek ilości zakażeń z ponad 3% do 0,6%. [1] Obserwacja ta choć zgodna z wytycznymi EHS nakazuje dokładniejsze rozważenie stosowania antybiotyków w warunkach ogólnochirurgicznych oddziałów szpitali polskich.

Inną grupę prac stanowią doniesienia dotyczące metody Valentiego i Desardy, które wykazały skuteczność porównywalną z metodą Lichtensteina.[2,3,4,5] Opublikowane dane nie zmieniają jednak wytycznych EHS z uwagi na niższy stopień rekomendacji, użycie ich jednak dla wybranych grup chorych można uznać za możliwe do rozważania przy wyborze metody operacyjnej. Opublikowanie doskonalszych merytorycznie prac w przyszłości może tu mieć wpływ na kształt wytycznych.

Opublikowane ostatnie prace Polskiej Grupy Badaczy Przepuklin dowodzą konieczności modyfikacji techniki operacyjnej dla siatek lekkich, co zapobiega zwiększonemu odsetkowi nawrotów w tej grupie materiałów. [6]

Ostatecznie Polska Grupa Robocza ds. rekomendacji ustaliła (opinia ekspertów), że należy rekomendować wytyczne EHS w Polsce, jednocześnie dążąc do poprawy jakości oferowanych świadczeń poprzez szkolenie specjalistów i rozszerzanie oferty zabiegów endoskopowych w przyszłości.

Źródło:

Leczenie przepuklin pachwiny. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego z komentarzem Polskiej Grupy Roboczej ds. Rekomendacji. Polska Grupa Robocza ds. Rekomendacji: Śmietański Maciej, Chróścicki Andrzej, Dąbrowiecki Stanisław, Fridiger Jerzy, Matyja Andrzej, Michalik Maciej, Mitura Kryspin, Solecki Rafał, Trojanowski Piotr, Wróblewski Tadeusz: Videosurgery and other miniinvasive techniques 2009; 4(Suppl 1): S40-S52
 

powrót do wykazu rekomendacji drukuj rekomendacje